Band

PogoPeter:

Virtuose an

SZ,Bass,Gitze

pogo@deinemuddarockt.de

Joschi:

Crack an

SZ,Bass,Gitze,Vocals

joschi@deinemuddarockt.de

Enricö:

Checker an den

Vocals

fedda@deinemuddarockt.de

Shachi:

Herrin der

Stimmbänder

shachi@deienmuddarockt.de

Toppa:

Meister aller

Klassen

toppa@deinemuddarockt.de

Bruder Jakob:

Geschmeidig am SZ

brotherj@deinemuddarockt.de